Από τα HR Awards (2002-2017) στα People Excellence Awards – Τι αλλάζει

Ύστερα από 15 χρόνια επιτυχημένης διεξαγωγής των HR Awards, η KPMG καινοτομεί και εφαρμόζει νέα προσέγγιση στις εξελίξεις στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Εκτός από την Επιτροπή Θεσμικών, η οποία προϋπήρχε και αποτελείται από στελέχη θεσμικών φορέων της ελληνικής αγοράς και η οποία εποπτεύει την όλη διαδικασία των People Excellence Awards, τα νέα βραβεία χαρακτηρίζονται από τα εξής:

  • Συστήνεται Συμβουλευτική Επιτροπή, αποτελούμενη από υψηλόβαθμα στελέχη Ελληνικών και Πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά, η οποία λειτουργεί ως σύμβουλος της ομάδας της KPMG,
  • Η θεματολογία βράβευσης διαφοροποιείται κάθε χρόνο, σύμφωνα με τις παγκόσμιες τάσεις στο HR,
  • Η KPMG και η Συμβουλευτική Επιτροπή εισηγούνται τις τελικές κατηγορίες βράβευσης, οι οποίες εγκρίνονται μετά από ψηφοφορία μεταξύ των μελών της Επιτροπής Θεσμικών,
  • Η λίστα των υποψήφιων εταιρειών για την ανάδειξη των πιο αξιόλογων πρωτοβουλιών περιλαμβάνει όλες τις εταιρείες με τζίρο άνω των Ευρώ 50 εκατ. που είναι οικονομικά εύρωστες την τελευταία τριετία,
  • Οι εταιρείες κατηγοριοποιούνται σε 9 κλάδους και οι επικεφαλής των εταιρειών καλούνται να αναδείξουν τις καλύτερες πρωτοβουλίες που αφορούν στο Ανθρώπινο Δυναμικό,
  • Στη διαδικασία ανάδειξης των καλύτερων πρακτικών υπεισέρχονται και τα υψηλόβαθμα στελέχη της αγοράς –οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών,
  • Οι καλές πρακτικές που αναδεικνύονται αποκτούν δημοσιότητα, τόσο ανάμεσα στις συμμετέχουσες εταιρείες, όσο και στην ευρύτερη αγορά.