Οι Επιτροπές στα People Excellence Awards: Αρχές λειτουργίας

Επιτροπή Θεσμικών

Η Επιτροπή Θεσμικών απαρτίζεται από στελέχη θεσμικών φορέων της ελληνικής αγοράς και έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση της αντικειμενικότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της Επιτροπής:

  • συμμετέχουν αδέκαστα, λειτουργούν αντικειμενικά και παίρνουν αποφάσεις για όλα τα θέματα του διαγωνισμού,
  • εξετάζουν την αρχική λίστα των προτεινόμενων προς ψήφιση εταιρειών, τη διαδικασία στο σύνολό της και προτείνουν στην KPMG αλλαγές ή επισημαίνουν σημεία προς βελτίωση, εφ’ όσον το κρίνουν σκόπιμο,
  • επικυρώνουν τις προτεινόμενες από τη Συμβουλευτική Επιτροπή κατηγορίες βράβευσης,
  • μελετούν αμερόληπτα το υλικό των εταιρειών που αναδείχθηκαν κατά την ψηφοφορία από τα στελέχη HR και ζητούν πρόσθετα στοιχεία εάν το κρίνουν απαραίτητο,
  • τηρούν ως εμπιστευτικά τα όσα συζητούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής.


Συμβουλευτική Επιτροπή

Η Συμβουλευτική Επιτροπή απαρτίζεται από υψηλόβαθμα στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού ελληνικών και πολυεθνικών εταιρειών που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά προκειμένου να μεταφέρει τη γνώση από τη λειτουργία της τοπικής αγοράς και να συμβάλλει στη δημιουργία θεματολογίας συμβατής με την ελληνική πραγματικότητα. Η σύνθεσή της είναι δυνατό να εμπλουτίζεται κάθε χρόνο με στελέχη Ανθρώπινου Δυναμικού των βραβευμένων εταιρειών κατόπιν πρόσκλησης και μετά από επιβεβαίωση ενδιαφέροντος των παλαιότερων μελών. Στο πλαίσιο αυτό τα μέλη της:

  • συμμετέχουν με διάθεση να συμβάλλουν στην εξέλιξη του ρόλου του HR στην ελληνική αγορά,
  • στο πλαίσιο των συζητήσεων με άλλα μέλη της επιτροπής λαμβάνουν υπόψη τις προτάσεις και τις σκέψεις άλλων μελών,
  • τηρούν ως εμπιστευτικά τα όσα συζητούνται στο πλαίσιο της Επιτροπής.