Όροι συμμετοχής

 1. Η KPMG διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του Διαγωνισμού ή τη διαδικασία του ή και να ματαιώσει αυτή για σπουδαίο λόγο, καθώς και να παρατείνει ή να συντομεύσει τη διάρκειά της προβαίνοντας στις αντίστοιχες ανακοινώσεις στον δικτυακό χώρο peopleexcellenceawards.kpmg.gr
  Οι συμμετέχουσες εταιρείες που υποβάλλουν Έντυπο Τεκμηρίωσης Πρωτοβουλίας (PDF 86.3KB) ουδεμία αξίωση μπορούν να προβάλουν έναντι της KPMG απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες ή σε σχέση με αυτές καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό.
 2. Οι εταιρείες που υποβάλλουν το Έντυπο Τεκμηρίωσης Πρωτοβουλίας (PDF 86.3KB) δηλώνουν ότι:
 • έχουν λάβει τις απαραίτητες εξουσιοδοτήσεις, συναινέσεις ή/και άδειες από την Ανώτατη Διοίκηση της Εταιρείας για την κοινοποίηση των αντίστοιχων πληροφοριών,
 • δεν παραβιάζονται δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας, εμπορικά ή βιομηχανικά απόρρητα ή τυχόν άλλα δικαιώματα τρίτων, φυσικών ή νομικών προσώπων, είτε στην ημεδαπή είτε στην αλλοδαπή,
 • φέρουν την αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, την αλήθεια, την πληρότητα και την ακρίβεια των στοιχείων που καταθέτουν. Η KPMG ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων ή υποψηφιότητας με παράνομο περιεχόμενο,
 • αποδέχονται η εν λόγω συμμετοχή τους να προβληθεί στο ευρύ κοινό με κάθε τρόπο και μέσο που θα κριθεί πρόσφορο από την KPMG, κάνοντας χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων τους στο πλαίσιο και για τους σκοπούς των People Excellence Awards και της προβολής τους,
 • παρέχουν στην KPMG μη αποκλειστική άδεια προβολής και χρήσης, στο πλαίσιο και αποκλειστικά για τους σκοπούς του Διαγωνισμού, της υποψηφιότητάς τους για 7 έτη,
 • αποδέχονται τα αντίγραφα των υποψηφιοτήτων να διατηρηθούν από την KPMG για αρχειακούς σκοπούς,
 • Η KPMG και οι συμμετέχουσες εταιρείες συμμορφώνονται με τη νομοθεσία που αφορά στην επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, στην ιδιωτική ζωή και την ασφάλεια, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» («ΓΚΠΔ»), της Οδηγίας 2002/58/ΕΚ «για την προστασία ιδιωτικής ζωής στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες», όπως ενσωματώνονται, ισχύουν και εφαρμόζονται στην ελληνική έννομη τάξη και όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ή άλλων εφαρμοστέων ή σε αντικατάσταση των ανωτέρω διεθνών ή εθνικών νόμων ή κανόνων που αφορούν στην προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αλλά και σχετικών κανονισμών, οδηγιών ή κατευθυντηρίων γραμμών αρμόδιων διοικητικών αρχών, όπως η Ελληνική Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.