Τα People Excellence Awards: Διαδικασία

Εστιάζοντας στον παλμό της αγοράς και τις εξελίξεις με τις οποίες έρχονται αντιμέτωπες οι σύγχρονες επιχειρήσεις, η KPMG στοχεύει στο να εμπλέξει τους Διευθυντές Ανθρώπινου Δυναμικού και τους Γενικούς Διευθυντές στην ανάδειξη των καλύτερων πρακτικών στο χώρο του Ανθρώπινου Δυναμικού. Τα People Excellence Awards διαμορφώνουν νέα αντίληψη για το ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα της επιχείρησης, διευρύνουν τους ορίζοντες επηρεάζοντας την «ατζέντα» των στελεχών HR και αναδεικνύουν το HR ως Business Partner. Η διαδικασία ανάδειξης ολοκληρώνεται σε 3 φάσεις, όπως περιγράφονται πιο κάτω.

PEA Phase 1

1η Φάση: «Προετοιμασία-Επιλογή»

Σκοπός του σταδίου είναι η ανάδειξη των κατηγοριών βράβευσης, των θεμάτων προς ψηφοφορία, καθώς και ο προσδιορισμός της αρχικής λίστας των εταιρειών που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία. Περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 • Στις αρχές του έτους συστήνεται η Επιτροπή Θεσμικών και η Συμβουλευτική Επιτροπή,
 • Συγκροτείται σε σώμα η Συμβουλευτική Επιτροπή. Η KPMG παρουσιάζει τις τάσεις της αγοράς και προτείνει περιοχές βράβευσης και η Συμβουλευτική Επιτροπή ξεχωρίζει τις 3-6 από αυτές,
 • Η Επιτροπή Θεσμικών επικυρώνει τις τελικές κατηγορίες βράβευσης που έχουν επιλεγεί από τη Συμβουλευτική Επιτροπή, τις τροποποιεί ή προσθέτει νέες,
 • Η KPMG καταρτίζει τη λίστα των εταιρειών από τις οποίες θα αναδειχθούν οι καλύτερες πρακτικές. Στην αρχική αυτή λίστα περιλαμβάνονται εταιρείες με τζίρο στην ελληνική αγορά πάνω από Ευρώ 50 εκατ. και οικονομικά εύρωστες κατά τα τελευταία 3 έτη οι οποίες κατηγοριοποιούνται ανά κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται (συνολικά 9 κλάδοι: Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Τρόφιμα-Ποτά, Τεχνολογία-Τηλεπικοινωνίες, Βιομηχανία, Πετρελαιοειδή-Ενέργεια, Φαρμακευτικές, Λιανικό Εμπόριο, Υπηρεσίες, Εμπόριο). Εταιρείες με αξιόλογες πρωτοβουλίες, οι οποίες τυχαίνει να μην πληρούν το κριτήριο που αφορά στον τζίρο (Ευρώ 50 εκατ.), έχουν τη δυνατότητα να συμπεριληφθούν στη διαδικασία κατόπιν αιτήματος των ψηφοφόρων στελεχών HR (Βήμα 1 της Φάσης 2 της Διαδικασίας) και αφού προηγηθεί σχετική έγκριση της Επιτροπής Θεσμικών.
 • Η KPMG ετοιμάζει την ψηφιακή πλατφόρμα για τη διεξαγωγή των επόμενων βημάτων της διαδικασίας.
 • Ακολουθούν ενέργειες για την ενημέρωση της αγοράς σχετικά με τις κατηγορίες βράβευσης.

Χρονοδιάγραμμα: Οι ενέργειες αυτές ολοκληρώνονται μέχρι το τελευταίο τρίμηνο κάθε έτους.

PEA Phase 2

2η Φάση: «Ψηφοφορία»

Σκοπός του σταδίου αυτού είναι η ανάδειξη των καλύτερων πρωτοβουλιών σε κάθε κατηγορία βράβευσης. Ακολουθούνται τα εξής βήματα:

 • Οι επικεφαλής των Διευθύνσεων Ανθρώπινου Δυναμικού των εταιρειών της αρχικής λίστας καλούνται στις αρχές Οκτωβρίου από την KPMG να ψηφίσουν 2 έως 3 εταιρείες του κλάδου τους που κατά την άποψή τους ξεχωρίζουν σε κάθε κατηγορία βράβευσης. Έχουν επίσης τη δυνατότητα να προσθέσουν στην αρχική λίστα ως και 3 εταιρείες, ανεξαρτήτως κλάδου, που κατά τη γνώμη τους διαπρέπουν σε συγκεκριμένη κατηγορία βράβευσης και δεν περιλαμβάνονται στην αρχική λίστα.
 • Η KPMG επεξεργάζεται τα δεδομένα της ψηφοφορίας και καλεί τις εταιρείες που αναδείχθηκαν να παρουσιάσουν με συνοπτικό τρόπο, συμπληρώνοντας το έντυπο τεκμηρίωσης (PDF 86.3KB), την πρωτοβουλία, την ανάγκη που υπήρξε, τον τρόπο που ανταποκρίθηκαν σε αυτή και το τελικό αποτέλεσμα.
 • Σε περίπτωση που κάποια εταιρεία δεν ανταποκριθεί στο αίτημα αυτό, η KPMG ζητά από την Επιτροπή Θεσμικών να αποφασίσει, με βάση τα δεδομένα που έχει στη διάθεσή της, σχετικά με το αν η ΚPMG θα πρέπει να απευθυνθεί ή όχι στην επόμενη σε κατάταξη εταιρεία του κλάδου για τη συγκεκριμένη κατηγορία.
 • Η KPMG προωθεί στην Επιτροπή Θεσμικών τους φακέλους των εταιρειών, χωρίς να είναι φανερό το όνομα της κάθε εταιρείας. Η Επιτροπή Θεσμικών, αφού μελετήσει το υλικό αυτό, μπορεί να ζητήσει πρόσθετη τεκμηρίωση για να επικυρώσει ή να απορρίψει τελικά την επιλογή που έχει γίνει από τα στελέχη HR.
 • Μέσα από τη διαδικασία αυτή διακρίνεται 1 εταιρεία για κάθε κατηγορία βράβευσης σε κάθε έναν από τους 9 κλάδους δραστηριότητας (π.χ. αν οι κατηγορίες βράβευσης είναι 3, τότε θα αναδειχθούν συνολικά 27 εταιρείες και για τους 9 κλάδους της αγοράς).
 • Οι εταιρείες που θα επικυρωθούν από την Επιτροπή Θεσμικών θα αποτελέσουν τη νέα λίστα (ανεξαρτήτως κλάδου) από την οποία θα κληθούν στη συνέχεια οι Γενικοί Διευθυντές των εταιρειών του αρχικού δείγματος να επιλέξουν τις 2 καλύτερες κατά την άποψή τους ανά κατηγορία βράβευσης. Από την τελική αυτή ψηφοφορία θα προκύψουν οι νικήτριες εταιρείες, δηλαδή η καλύτερη σε κάθε κατηγορία βράβευσης.
 • Η Επιτροπή Θεσμικών επικυρώνει τα τελικά αποτελέσματα της διαδικασίας (το τελευταίο τρίμηνο του έτους).
PEA Phase 3

3η Φάση: Βράβευση

Οι εταιρείες που αναδείχθηκαν σε κάθε κατηγορία θα βραβευθούν σε τελετή απονομής, η οποία θα γίνει το πρώτο τρίμηνο του επόμενου έτους, όπου και θα κληθούν να παρουσιάσουν συνοπτικά στο κοινό τις πρωτοβουλίες για τις οποίες διακρίθηκαν.

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβαν θα κοινοποιηθούν στο σύνολο των συμμετεχουσών εταιρειών, ενώ θα προβληθούν σε συνεργαζόμενα μέσα επικοινωνίας της KPMG (έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο) καθώς και στο επίσημο site της KPMG και το εταιρικό προφίλ της KPMG στο LinkedIn.