Κατηγορίες Βράβευσης

Κατηγορίες Βράβευσης 2022

Αξιοποίηση δεδομένων για τις αποφάσεις του αύριο

Make evidence based decisions (workforce insights)

Αξιοποίηση δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού για τις αποφάσεις του αύριο

Εταιρείες που λαμβάνουν αποφάσεις βασισμένες σε ευρήματα από την επεξεργασία δεδομένων που αφορούν στο ανθρώπινο δυναμικό.

Διαμόρφωση του ‘Ανθρώπινου Δυναμικού του αύριο

Shape workforce of the Future (build, buy, borrow, bridge, bot)

Διαμόρφωση του ‘Ανθρώπινου Δυναμικού του αύριο’

Πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι Εταιρείες με σκοπό να έχουν στη διάθεσή τους το κατάλληλο ανθρώπινο δυναμικό με τα κατάλληλα χαρακτηριστικά ώστε να υποστηρίξουν την Εταιρεία στην επίτευξη της στρατηγικής της.

Ανάπτυξη Διαφορετικότητας και Συμπερίληψης

Build diversity, equality & inclusion in working environment

Ανάπτυξη κουλτούρας διαφορετικότητας, ισότητας και συμπερίληψης

Πρωτοβουλίες που προάγουν τη διαφορετικότητα και τη συμπερίληψη στο χώρο εργασίας.